DPO
Abyste byli připraveni.


Co je to DPO? Jak souvisí DPO s GDPR? Co je činnost DPO? Kdo má povinnost jmenovat DPO? Kdo může zastávat funkci DPO? Jaké jsou požadavky, které musí DPO splňovat?

V rámci GDPR pro společnosti také vzniká povinnost, mít takzvaného DPO, v plném znění pověřenec pro ochranu osobních údajů (Data Protection Officer). Tento pověřenec osobních údajů má zabránit nedodržování GDPR společnostmi, pro které bude tuto funkci vykonávat. Nedílnou součástí činností pověřence osobních údajů bude i vyvarování se jakéhokoliv konfliktu zájmů, z čehož jasně vyplývá, že až na výjimky nemůže DPO plnit podřízenou pracovní pozici ve společnosti, pro kterou bude DPO vykonávat.

Pokyny k funkci pověřence pro ochranu osobních údajů byly také již schváleny Evropskou unií, a to 13. prosince 2016. Tyto pokyny ani nařízení Evropského parlamentu a Rady EU přesně neudávají, jaké kvality, vědomosti a znalosti má pověřenec pro ochranu osobních údajů splňovat, avšak nepsaným pravidlem se stává, že musí být vzdělaný a mít přehled v oboru práva, komunikace, praxi v oblasti ochrany osobních údajů a technických a technologických znalostí – především z oblasti stále se vyvíjejících informačních technologií. Avšak tato profesní kombinace je v současné době velmi těžko k nalezení.

Jelikož se GDPR i DPO zatím řeší a uplatňuje jen na teoretické úrovni, je velmi pravděpodobné a reálné, že po datu vzniku platnosti Obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady EU i pokynů k funkci pověřence pro ochranu osobních údajů, se budou pravidla a nařízení měnit dle potřeby. Právě z těchto důvodů je velmi žádoucí funkce DPO, který pro Vás, mimo jiné, bude kontrolovat funkčnost nastavených procesů a jejich změny v ochraně osobních údajů.

I pro pověřence pro ochranu osobních údajů budou nastaveny velmi přísné pokuty. Například za porušení jmenování pověřence může být uložena pokuta až do deseti milionů Eur či 2 % celosvětového celkového ročního obratu.

Všem společnostem a státním institucím, kterých se týká povinnost GDPR a DPO, vřele doporučujeme, aby si v co nejbližší možné době jmenovali své pověřence pro ochranu osobních údajů v souladu s Obecným nařízením.

S nalezením, vyškolením anebo s vytížením pověřence Vám rádi pomůžeme a můžeme Vám také pověřence poskytnout formou služby.
Funkci pověřence je možné vykonávat na základě smlouvy o poskytování služeb, uzavřené mezi jednotlivcem nebo externí organizací (jinou než organizace správce nebo zpracovatele). V posledně jmenovaném případě je důležité, aby každý pracovník organizace vykonávající funkci DPO splňoval všechny příslušné požadavky GDPR, a tedy např. nebyl ve střetu zájmů.

Široká nabídka seminářů

Jsme vzdělávací instituce akreditovaná Ministerstvem vnitra ČR, číslo akreditace: AK/I-32/2018, která Vám nabízí mnoho seminářů zaměřených na GDPR a DPO.


Přes překážky ke hvězdám.

Latinské přísloví -